شما اينجا هستيد: »سيدمحمد حسيني
سيدمحمد حسيني

سيدمحمد حسيني

چهارشنبه, 22 آذر 1391 ساعت 00:37

زبان فارسی و تولید ملی

استفاده از زبان فارسي در كشور فارسي زبان يك ضرورت است

در اين شكي نيست

اما

براستي با نظريه هاي تجارت بين الملل چه بايد كرد؟

نسبت به منافع حاصل از تجارت بين الملل چه رويكردي داشته باشيم؟

آيا كاهش سطح مبادلات بين الملل باعث كاهش رفاه نخواهد شد؟

نظر شما چيست؟

 

 

صفحه 7 از 7