شما اينجا هستيد: »وبلاگ»مناست ها

مناست ها (4)

شنبه, 15 مهر 1391 ساعت 18:25

به مناسبت روز جهاني معلم

نوشته شده توسط

Happy Teacher's Day

به ياد تمام معلم هايم:

آقايان: گلدست، موسوي، محمودي، ماروسي، ضياييان، حاتمي، عبدا...پور، اديب، ارشاد، غفاري، حسيني مجاهد، نقيب زاده، صالحي، بني هاشمي، مرتضوي، رضازاده، فلسفي، منتظري، فاضل لنكراني، رزمي، سليمي فر، بزرگ نيا، خداپرست، ابراهيمي، توكلي، مصطفوي، مرادي، رنجبر، حسيني، نجار زاده، صباغ كرماني، مصباحي مقدم، عبادي، كميجاني، درگاهي، عباس زاده، كشاورز، فرزين وش، پورمقيم، درخشان، باقري كني، طالبي، دستيار، عامل و ...

خانمها: دوستي، مهب

شهريار در مقام معلم

مي توان در سايه اش آموختــنگنج عشـــق جاودان اندوختــن

اول از استـــــاد يـاد آموختيـــمپس سويــــداي سواد آموختيــم

از پــــدر گر قالــب تـن يافتيــماز معلـــم جــــان روشن يافتيـــم

اي معلـــم چون كنــم توصيف تو چون خدا مشـكل توان تعريف تــو

اي تــو كشـتي نجــات روح مـــااي بــه طوفـــان جهـــالت نوح مــا

يك پدر بخشنده آب و گل استيك پدر روشنگر جان و دل است

ليك اگر پرسي كدامين برترين       آنكه دين آموزد و علـــــم و يقين

یونسکو و پنجم اکتبر، روز جهانی معلم است

دفاع پر افتخار رساله مقطع دكتري دانشگاه تهران،سركار خانم دكتر بيروني كاشاني رابه ايشان، پدر و مادر گرامي و مهربان ايشان، فرزندان نسبي و سببي عزيز و براداران و خواهران پرمحبيت و بقيه خانواده تبريك عرض مي كنم.

اميدوارم كه سراسر زندگي ايشان موفقيت و كسب افتخار باشد.

يار و همراه

سيدمحمد حسيني

شنبه, 20 آبان 1391 ساعت 19:19

پيام تبريك به سركار خانم هما جهاني

نوشته شده توسط

دفاع پر اميد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد، سركار خانم هما جهاني رابه ايشان، به همسر گرامي ايشان، پدر و مادر نسبي و سببي گرامي و مهربان، براداران و خواهر پرمحبيت و بقيه خانواده تبريك عرض مي كنم.

اميدوارم كه سراسر زندگي ايشان نشاط و سرزندگي، موفقيت و كسب افتخار باشد.

بابا

سيدمحمد حسيني