شما اينجا هستيد: »وبلاگ»دست نوشته ها

دست نوشته ها (6)

دوشنبه, 05 خرداد 1393 ساعت 14:03

در باب دوستي

نوشته شده توسط

داشتن زندگی اجتماعی مطلوب و زندگي اقتصادي به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی، منوط به داشتن عاطفه و محبت نسبت به دیگران است. ارسطو به اين مهم تاكيد مي كند و مي گويد:

به اعتقاد من توهين به پيامبر اكرم(ص)؛ و برخورد بدون مديريت منطقي برخي مسلمانان با برخي شهروندان آمريكايي، تنها به نفع افراط گرايان مذهبي آمريكايي و مسلمانان افراطي خواهد بود و سه پديده زيان خواهند ديد:

اسلام، آزادي و ليبراليسم

اگر براي ما مسلمانان ليبراليسم اهميتي نداشته باشد آن دوي ديگر برايمان اهميت دارد.

پيامبر اكرم(ص) الگوي رحمت و مهرباني است و خداوند او را رحمة للعالمين معرفي كرده است و افتخار ما مسلمانان به اين بوده و بايد باشد كه پيامبرمان رحمة للعالمين است و اين الگو را قطعا پيامبر اكرم(ص) از قرآن و خدا گرفته است. اما اين برخورد خارج از كنترل برخي مسلمانان مخالف الگوي پيامبر اكرم(ص) است و معرفي بدي از اسلام براي نسل هاي جديد خواهد بود.

توهين به پيامبر اكرم(ص) از جانب يك آمريكايي مدعي دموكراسي خواهي به زيان آزادي نيزخواهد بود؛ زيرا حاكمان بخصوص حاكمان مستبد را بر آن خواهد داشت كه به بهانه جلوگيري از بروز چنين پديده هايي جلو آزادي بيان بگيرند و آن را محدود كنند.